อดีตผ่านเลยไปสำหรับคนทุกคน     ถ้าเวลานั้นนานพอ

อดีตจะไม่ผ่านเลยไปสำหรับคนบางคน     แม้เวลานั้นจะนานพอ

อดีตจะไม่ใช่อดีตอีกต่อไป     ถ้าคนคนนั้นค้นหาตัวเองเจอ