คำว่าแต่เกิดขึ้น     ก็เนื่องด้วยการคิดที่ไม่ยอมทำ