ความรักไม่ใช่การอธิบาย     แต่ความรักคือสัมผัสที่หกและการอดทน

ความรักที่หายไป     คือความเห็นแก่ตัวที่ไม่เคยบรรลุความสำเร็จ